Προγραμματισμός Ύλης Καλοκαιρινής Προετοιμασίας Γ’ Λυκείου

1η Εβδομάδα

Εισαγωγή στην Οξειδοαναγωγή

 • Θα περιγραφούν οι δυο αρχικοί ορισμοί της οξείδωσης και της αναγωγής και θα δοθούν τα απαραίτητα παραδείγματα.
 • Θα δοθεί ο ορισμός του αριθμού οξείδωσης για ομοιοπολική και ετεροπολική ένωση και θα περιγραφούν οι πρακτικοί κανόνες υπολογισμού του.
 • Θα δοθεί ο τρίτος ορισμός της οξείδωσης και της αναγωγής.
 • Θα γίνει ο διαχωρισμός των αντιδράσεων σε μεταθετικές και οξειδοαναγωγικές.
2η Εβδομάδα

Συμπλήρωση αντιδράσεων οξειδοαναγωγής

 • Θα δοθούν οι ορισμοί της οξειδωτικής και της αναγωγικής ουσίας
 • Θα περιγραφούν οι σημαντικότερες κατηγορίες οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων
 • Θα περιγραφεί ο τρόπος συμπλήρωσης στοιχειομετρικών συντελεστών στις αντιδράσεις πολύπλοκης μορφής
3η Εβδομάδα

Επίλυση στοιχειομετρικών προβλημάτων

 • Θα περιγραφεί ο τρόπος επίλυσης στοιχειομετρικών προβλημάτων οξειδοαναγωγής
 • Θα λυθούν αντιπροσωπευτικές ασκήσεις από το σχολικό βιβλίο και κάποιες επιπλέον πιο δύσκολες ασκήσεις
4η Εβδομάδα

Η οξειδοαναγωγή στην οργανική χημεία

 • Θα γίνει περιγραφή της οξείδωσης των οργανικών ενώσεων.
 • Θα παρουσιαστούν σε βίντεο τα πειράματα οξείδωσης των αλκοολών με υπερμαγγανικό κα διχρωμικό κάλιο.
 • Θα γίνει επίλυση ασκήσεων οξειδοαναγωγής με οργανικές ενώσεις
1η Εβδομάδα
Από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση:
 • Α: 1 – Τα δημογραφικά δεδομένα.2 – Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα και έξω από την Ελλάδα και η “Μεγάλη Ιδέα”.
 • Β: 1 – Το εμπόριο.
2η Εβδομάδα
 • Β: 2 – Η εμπορική ναυτιλία3 – Η διανομή των εθνικών κτημάτων 4 – Η εκμετάλλευση των ορυχείων
 • Ανάλυση παραθεμάτων
3η Εβδομάδα
 • Β: 5 – Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος6+7 – Η βιομηχανία + τα δημόσια έργα 8+9 – Το δίκτυο των σιδηροδρόμων + τα εθνικά δάνεια
4η Εβδομάδα
 • Β: 10- Η πτώχευση του 1893 και ο ∆ιεθνής Οικονομικός Έλεγχος11- Το εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο
Ανάλυση παραθεμάτων και επανάληψη
1η Εβδομάδα
Γραμματική:
 • Οι προσωπικές αντωνυμίες και η δεικτική αντωνυμία ille (ονομαστική και αιτιατική)
 • Οριστική ενεστώτα του ρήματος “sum”
 • Οριστική ενεργητικού ενεστώτα ρημάτων α’ συζυγίας
 • Οριστική ενεργητικού ενεστώτα ρημάτων β’ συζυγίας
 • Ουσιαστικά α’ κλίσης
 • Oυσιαστικά β’ κλίσης (-us, -um)
Σύνταξη:
 • Βασικές χρήσεις των πτώσεων(οι υπόλοιπες χρήσεις θα επισημαίνονται με βάση τα κείμενα προς μελέτη)
Εξάσκηση με παραδείγματα και ασκήσεις για βαθύτερη εμπέδωση
2η Εβδομάδα
Γραμματική:
 • Oριστική ενεργητικού παρατατικού του ρήματος “sum”
 • Oριστική ενεργητικού παρατατικού ρημάτων α’ συζυγίας
 • Οριστική ενεργητικού παρατατικού ρημάτων β’ συζυγίας
 • Oυσιαστικά β’ κλίσης (-er)
 • -Η κλίση του β’κλιτου “vir”
Κείμενο:
 • Kείμενο 3 (μετάφραση, συντακτική ανάλυση)
3η Εβδομάδα
Γραμματική:
 • Ουσιαστικά γ’κλίσης (αρσενικά και θηλυκά – συμφωνόληκτα)
 • Η αναφορική αντωνυμία qui – quae – quod
 • Η κλίση της δεικτικής αντωνυμίας is, ea, id
Σύνταξη:
 • Αυτοπάθεια
Κείμενο:
 • Kείμενο 5 (μετάφραση, συντακτική ανάλυση)
4η Εβδομάδα
Γραμματική:
 • Ουσιαστικά γ’ κλίσης (αρσενικά και θηλυκά – φωνηεντόληκτα)
 • Η κλίση του γ’ κλιτου ουσιαστικού “vis”
 • Απαρέμφατα ρημάτων α’ και β’ συζυγίας
 • H κλίση του ρήματος “possum”
Σύνταξη:
 • Απαρεμφατική σύνταξη
Κείμενο:
 • Kείμενο 6 (μετάφραση, συντακτική ανάλυση)
1η Εβδομάδα
 • Θεωρία: Τρόποι πειθούς/ Επίκληση στη λογική (α΄)
 • Θεωρία: Συνδετικές λέξεις/εκφράσεις, Δομή της παραγράφου
 • Καθήκοντα: Παραγωγή λόγου, μελέτη θεωρίας
2η Εβδομάδα
 • Θεωρία: Τρόποι πειθούς/ Επίκληση στη λογική (β΄)
 • Παράδοση και ανάλυση έννοιας, κριτήριο αξιολόγησης «Παιδεία/ Εκπαίδευση»
 • Καθήκοντα: Παραγωγή λόγου, μελέτη θεωρίας
3η Εβδομάδα
 • Θεωρία: Τρόποι πειθούς/ Επίκληση στο συναίσθημα, στην αυθεντία, στο ήθος
 • Διόρθωση έκθεσης
 • Καθήκοντα: Περίληψη κειμένου, επανάληψη θεωρίας (Τρόποι πειθούς)
4η Εβδομάδα
 • Θεωρία: Λειτουργία γλώσσας, Χρήση ρηματικών προσώπων
 • Παράδοση και ανάλυση έννοιας, κριτήριο αξιολόγησης «Εργασία»
 • Καθήκοντα: Παραγωγή λόγου, μελέτη θεωρίας
1η Εβδομάδα
Εισαγωγή στην Ομοιόταση και τους ομοιστατικούς μηχανισμούς. Κατηγοριοποίηση μικροοργανισμών. Παθογόνοι μικροοργανισμοί.
 • Θα γίνει αναγνωριστική διαδικασία για την ύλη που έχουν οι μαθητές εμπεδώσει από τη Β’ Λυκείου και άπτεται της ύλης που θα διδαχθούν στην Γ’ Λυκείου.
 • Παρουσίαση της ομοιόστασης και των διάφορων ομοιστατικών μηχανισμών. Ανάπτυξη του ομοιοστατικού μηχανισμού διατήρησης της θερμοκρασίας.
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την ομοιόσταση και πως αντιδρά ο οργανισμός σε περίπτωση διαταραχής της. Μικροοργνανισμοί και διαχωρισμός τους σε παθογόνους, μη παθογόνους και δυνητικά παθογόνους
 • Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών. Πρωτόζωα, μύκητες και βακτήρια
2η Εβδομάδα
Ιοί: Δομή και λειτουργία τους. Μετάδοση και αντιμετώπιση παθογόνων μικροοργανισμών.
 • Θα γίνει σαφής διάκριση των εννοιών μόλυνση, λοίμωξη και λοιμώδες νόσημα. Ανάπτυξη των Κριτηρίων του Κοχ, που και πως εφαρομόζονται.
 • Θα αναλυθεί ο τρόπος μετάδοσης των παθογόνων μικροοργανισμών και οι πύλες εισόδου τους.
 • Θα περιφραφούν οι κανόνες υγεινής που πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή μετάδοσης παθογόνων μικροοργανισμών.
 • Ανάπτυξη των αντιβιοτικών, της δράσης τους και των περιορισμών της αλόγιστης χρήσης τους.
3η Εβδομάδα
Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Επίλυση ασκήσεων στην προηγούμενη διδαχθείσα ύλη. Εισαγωγή στους μηχανισμούς άμυνας του ανθρώπου με έμφαση στους μη-ειδικούς αμυντικούς μηχανισμούς.
 • Θα γίνει εισαγωγή στις έννοιες της μη-ειδικής άμυνας και των μηχανισμών που αυτή δρα.
 • Δέρμα και βλεννογόνοι
 • Θα γίνει συσχετισμός μεταξύ των διάφορων μη-ειδικών αμυντικών μηχανισμών που παρεμποδίζουν την είσοδο των παθογόνων μικροοργανισμών.
 • Μη-ειδικοί αμυντικοί μηχανισμοί που δρουν μετά τη μόλυνση. (Φαγοκυττάρωση, Φλεγμονή,Πυρετός, Ουσίες με αντιμικροβιακή δράση)
4η Εβδομάδα
Ανοσία- Μηχανισμοί ειδικής άμυνας
 • Θα γίνει εισαγωγή στις έννοιες της ανοσίας, ανοσολογικής απόκρισης και αντιγόνου.
 • Θα γίνει περιγραφή των χαρακτηριστικών της ειδικής άμυνας
 • Θα παρουσιαστούν τα όργανα του ανοσολογικού συστήματος που συγκροτούν τα πρωτογενή και δευετερογενή λεμφικά όργανα.
 • Θα γίνει εισαγωγή στα είδη των διάφορων λεμφοκυττάρων και της λειουργίας τους..
1η Εβδομάδα

Εισαγωγή

 • Ο Σωκράτης: Κεφάλαια Δ2 ( Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. Διαλεκτική,μαιευτική, ειρωνεία. Η αναζήτηση των ορισμών, η επαγωγική μέθοδος και η ηθική)και Δ3 ( Η δίκη και ο θάνατος του Σωκράτη).
 • Ο Πλάτων: Κεφάλαιο Ε1 ( Ο βίος του)
 • Πλάτωνος Πρωταγόρας: α) Α. Η διάρθρωση του διαλόγου και τα πρόσωπα
 • β) Β. Η φιλοσοφική σημασία του διαλόγου
 • Πλάτωνος Πολιτεία: Εισαγωγή στην Πολιτεία
 • Αριστοτέλης: Βίος και Έργα
 • Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια
 • Αριστοτέλη Πολιτικά

Άγνωστο

Κείμενο Πλάτωνας Ζ’ Επιστολή 324 c- e( Μετάφραση, γραμματική και συντακτική ανάλυση) και Συντακτικά Φαινόμενα: Υποκείμενο Και Αντικείμενο.
2η Εβδομάδα

Πρωταγόρας –Ενότητα 1 η

Μελέτη δομικών στοιχείων του κειμένου- Ερμηνευτικά Σχόλια- Αποσαφήνιση Όρων- Ηθογράφηση προσώπων-Κριτική Επιχειρημάτων
 • Το αντικείμενο της διδασκαλίας του Πρωταγόρα
 • Η θέση και τα επιχειρήματα του Σωκράτη για το διδακτό της αρετής
 • Οι μέθοδοι του Πρωταγόρα

Άγνωστο

Κείμενο Ανδοκίδης Περί Μυστηρίων 141-143 ( Μετάφραση, γραμματική και συντακτική ανάλυση) και Συντακτική Φαινόμενα: Μονόπτωτα και Δίπτωτα Ρήματα.
3η Εβδομάδα

Πρωταγόρας-Ενότητα 2η

Μετάφραση Κειμένου-Μελέτη δομικών στοιχείων-Ερμηνευτικά Σχόλια-Αποσαφήνιση όρων- Ετυμολογικά και Ομόρριζα στην Νέα Ελληνική.
 • Ύπαρξη θεών και ανυπαρξία θνητών ειδών
 • Η αρχή της δημιουργίας των θνητών ειδών από τους θεούς
 • Η εντολή των θεών για την κατανομή ιδιοτήτων στα ζώα και η αντιστροφή των ρόλων του Προμηθέα και του Επιμηθέα
 • Ο Επιμηθέας κατανέμει τις ιδιότητες στα ζώα

Άγνωστο

Κείμενο Ξενοφώντας Ελληνικά 7, 1, 18-19 και Γραμματικά φαινόμενα: Ουσιαστικά Α,Β,Γ κλίσης
4η Εβδομάδα

Πρωταγόρας –Ενότητα 3η

Μετάφραση Κειμένου -Μελέτη δομικών στοιχείων-Ερμηνευτικά σχόλια-Αποσαφήνιση όρων-Ετυμολογικά και Ομόρριζα στην Νέα Ελληνική
 • Ο Επιμηθέας συνειδητοποιεί την απρονοησία του
 • Ο Προμηθέας διαπιστώνει ότι ο άνθρωπος έχει μείνει ανεφοδίαστος
 • Ο Προμηθέας κλέβει τις τεχνικές γνώσεις από την Αθηνά και την φωτιά από τον
 • Ήφαιστο για χάρη των ανθρώπων
 • Απρόσιτη η πολιτική τέχνη\
 • Αποτελέσματα της πράξης κλοπής του Προμηθέα

Άγνωστο

Συντακτικά Φαινόμενα: Απαρέμφατο και Γραμματικά Φαινόμενα: Ενεργητική-Μέση Και Παθητική Φωνή Ρημάτων, Αόριστος Β, Παθητικός Μέλλοντας και Παθητικός Αόριστος Αφωνόληκτων και Φωνηεντόληκτων Ρημάτων
1η Εβδομάδα
Εισαγωγή στο 1ο Κεφάλαιο «Το Γενετικό Υλικό»
 • Θα γίνει αναγνωριστική διαδικασία για την ύλη που έχουν οι μαθητές εμπεδώσει από τη Β’ Λυκείου και άπτεται της ύλης που θα διδαχθούν στην Γ’ Λυκείου.
 • Εισαγωγή στα 3 πειράματα και τα βιοχημικά δεδομένα που οδήγησαν του επιστήμονες να υποστηρίξουν ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό.
 • Δομικοί λίθοι, δεσμοί και μορφή(προσανατολισμός) ενός νουκλεϊκού οξέος (DNA, RNA)
 • Μοντέλο της διπλής έλικας του DNA (Watson, Crick, Wilkins και Franklin) και δεδομένα που οδήγησαν στην ανακάλυψή του.
 • Επίλυση ασκήσεων για την κατανόηση των χαρακτηριστικών που απορρέουν από το Μοντέλο της διπλής έλικας του DNA.
2η Εβδομάδα
Χαρακτηριστικά του γενετικού υλικού και κατηγοριοποίηση οργανισμών ανάλογα με τον αριθμό αντιγράφων του DNA που διαθέτουν. Περιγραφή της δομής του γενετικού υλικού ενός προκαρυωτικού κυττάρου Οργάνωση γενετικού υλικού στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς.
 • Θα γίνει σαφής διάκριση των εννοιών γονιδίωμα, γονίδιο, απλοειδής και διπλοειδής οργανισμός.
 • Θα αναλυθεί ο τρόπος δόμησης της γεντικής πληροφορίας και τα οι επιπτώσεις στους οργανισμούς και τα κύτταρα που απορρέουν από αυτό το γεγονός.
 • Θα περιγραφεί ο τρόπος αναδίπλωσης και πακεταρίσματος του γενετικού υλικού στους προκαρυωτικους οργανισμούς και θα γίνει εκτενής αναφορά για τα πλασμίδια, τις ιδιότητές τους και το είδος της πληροφιρίας που μεταφέρουν.
 • Θα γίνει εισαγωγή στις έννοιες του νουκλεοσώματος, του μορίου DNA και ινιδίου χρωματίνης.
3η Εβδομάδα
Δημιουργία καρύτυπου και χαρακτηριστικά του γενετικού υλικού του ανθρώπου. Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες ως κυτταρικά οργανίδια.
 • Ανάπτυξη των φάσεων του κυτταρικού κύλκλου (Μίτωση)
 • Θα γίνει συσχετισμός μεταξύ των εννοιών μόριο DNA, ινίδιο χρωματίνης, αδελφές χρωματίδες και χρωμοσώματα μέσα στο πλαίσιο διάρκειας ζωής ενός κυττάρου (Κυτταρικός κύκλος)
 • Επίλυση ασκήσεων στις οποίες απαιτείται η κατανόηση των μηχανισμών και των εννοιών αναδίπλωσης και πακεταρίσματος του DNA καθώς και η ποσότητα γεντικού υλικού που φέρει κάθε κύτταρο.
4η Εβδομάδα
Εισαγωγή στο 2ο Κεφάλαιο του Βιβλίου «Αντιγραφή, Έκφραση και Ρύθμιση της Γενετικής Πληροφορίας» και ανάπτυξη της διαδικασίας της αντιγραφής. Ροή της Γενετικής πληροφορίας.
 • Θα γίνει περιγραφή της διαδικασίας της αντιγραφής
 • Ανάπτυξη του Κεντρικού Δόγματος της Βιολογίας και όσων απορρέουν από αυτό σε κυτταρικό έπίπεδο και επίπεδο οργανισμού.
 • Θα παρουσιαστούν σε βίντεο η πορεία της αντιγραφής σε ένα ευκαρυωτικό κύτταρο
 • Θα γίνει επίλυση ασκήσεων που αφορούν την αντιγραφή αλλά και όλη την προηγούμενη διδαχθείσα ύλη.
1η Εβδομάδα
Εισαγωγή στις Συναρτήσεις: Μία επανάληψη των αρχικών εννοιών που έχουν δοθεί στις προηγούμενες τάξεις
 • Ορισμός συνάρτησης
 • Μονότονες συναρτήσεις
 • Ακρότατα συνάρτησης
2η Εβδομάδα
Συνεχίζουμε με την διδασκαλεία ακόμα μερικών νέων βασικών εννοιών της Ανάλυσης:
 • Ίσες συναρτήσεις
 • Σύνθεση συναρτήσεων
 • Συνάρτηση “1- 1”
 • Αντίστροφη συνάρτηση
3η Εβδομάδα
Το πέρασμα από τις πεπερασμένες πράξεις στις «άπειρες διαδικασίες». Η έννοια του ορίου στο xo που κατέχει κεντρική θέση στον κόσμο των μαθηματικών εννοιών.
4η Εβδομάδα
Στη συνέχεια θα δώσουμε τον ορισμό του ορίου στο άπειρο και δίνονται οι πιο χαρακτηριστικές ιδιότητες τους. Τέλος δίνεται η έννοια της συνέχειας μιας συνάρτησης και παρουσιάζονται οι βασικότερες ιδιότητες της.
1η Εβδομάδα
Εισαγωγή Κρούσεις – Κεντρική Ελαστική Κρούση: Επανάληψη Ύλης Β’ λυκείου στις κρούσεις: Συστήματα Σωμάτων, Μονωμένο Σύστημα, Αρχή Διατήρησης της Ορμής, Ενέργεια κατά την κρούση. Εισαγωγή στις Ελαστικές Κρούσεις: Γενική Προσέγγιση, Υποπεριπτώσεις.
2η Εβδομάδα
Ελαστικές κρούσεις – Ανελαστικές Κρούσεις: Συνέχεια στα είδη ασκήσεων των ελαστικών κρούσεων. Εισαγωγή στις Ανελαστικές Κρούσεις. Υποπερίπτωση: Πλαστικές Κρούσεις. Ενέργεια στις ανελαστικές κρούσεις.
3η Εβδομάδα
Πλάγιες Κρούσεις: Επανάληψη στα διανύσματα από Β’ Λυκείου. Εισαγωγή στις πλάγιες κρούσεις (ελαστικές και ανελαστικές), ασκήσεις.
4η Εβδομάδα
Γενική επανάληψη στις κρούσεις.
1η Εβδομάδα
Εισαγωγικές έννοιες, μελέτη δομικών στοιχείων ενός αλγορίθμου και τρόποι αναπαράστασης αλγορίθμου.
 • Τι είναι αλγόριθμος.
 • Περιγραφή – αναπαράσταση αλγορίθμου.
 • Βασικές συνιστώσες / εντολές ενός αλγορίθμου.
2η Εβδομάδα
Η δομής ακολουθίας και μία εισαγωγή στη δομή επιλογής.
 • Δομή ακολουθίας
 • Δομή επιλογής – Απλή επιλογή
3η Εβδομάδα
Διδασκαλία της σύνθετης επιλογής, της πολλαπλής επιλογής και της επιλογής με εμφώλευση.
 • Δομή επιλογής – Σύνθετη επιλογή
 • Δομή επιλογής – Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών.
 • Δομή επιλογής – Εμφωλευμένες διαδικασίες.
4η Εβδομάδα
Επίλυση σύνθετων ασκήσεων στη δομή επιλογής, μία πρώτη γνωριμία με τις δομές επανάληψης και εισαγωγή στη δομή επανάληψης «Όσο … επανάλαβε».
 • Επίλυση σύνθετων ασκήσεων στη δομή με επιλογή.
 • Μία εισαγωγή στις δομές επανάληψης.
 • Δομή επανάληψης – Η εντολή «Όσο … επανάλαβε»

Προγραμματισμός Ύλης Καλοκαιρινής Προετοιμασίας Γ’ Λυκείου

Γνωρίζοντας τις αυξημένες απαιτήσεις και τον όγκο της ύλης, σας προσφέρουμε ένα μεθοδικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα καλοκαιρινής προετοιμασίας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στους στόχους σας.

Χημεία Γ’ Λυκείου (Καλοκαιρινή Προετοιμασία)

1η Εβδομάδα

Εισαγωγή στην κβαντομηχανικη

Θα εξετάσουμε το ατομικό πρότυπο του Bohr.

 
1η Εβδομάδα

2η Εβδομάδα

Εισαγωγή στην κβαντομηχανικη

Θα εξετάσουμε τις θεωρίες που οδήγησαν στη σύγχρονη άποψη που έχουμε για τη δομή του ατόμου: 
1) Κυματική θεωρία του de Broglie
2)Αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg 
3) Κυματική εξίσωση του Schrodinger
2η Εβδομάδα

3η Εβδομάδα

Θα αναλύσουμε τους Κβαντικούς Αριθμούς (n, l, ml, ms) και τη σημασία τους για το τροχιακό και το ηλεκτρόνιο. 

3η Εβδομάδα

4η Εβδομάδα

Θα ασχοληθούμε με τις Αρχές ηλεκτρονιακής δόμησης:

1) Αρχή ελάχιστης ενέργειας 
2) Απαγορευτική Αρχή του Pauli 
3) Κανόνας του Hund 
 
 
4η Εβδομάδα

5η Εβδομάδα

Επανάληψη

5η Εβδομάδα
Ιστορία Γ’ Λυκείου (Καλοκαιρινή Προετοιμασία)

1η Εβδομάδα

Από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση:

 • Τα δημογραφικά δεδομένα.2 – Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα και έξω από την Ελλάδα και η “Μεγάλη Ιδέα”.
 • Το εμπόριο.
1η Εβδομάδα

2η Εβδομάδα

Ανάλυση παραθεμάτων

 • Η εμπορική ναυτιλία3 – Η διανομή των εθνικών κτημάτων
 • Η εκμετάλλευση των ορυχείων
2η Εβδομάδα

3η Εβδομάδα

 • Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος6+7 – Η βιομηχανία + τα δημόσια έργα
 • Το δίκτυο των σιδηροδρόμων + τα εθνικά δάνειαασκήσεις
3η Εβδομάδα

4η Εβδομάδα

Ανάλυση παραθεμάτων και επανάληψη

 • Η πτώχευση του 1893 και ο ∆ιεθνής Οικονομικός Έλεγχος11- Το εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο
4η Εβδομάδα
Λατινικά Γ’ Λυκείου (Καλοκαιρινή Προετοιμασία)

1η Εβδομάδα

Γραμματική:

 • Οι προσωπικές αντωνυμίες και η δεικτική αντωνυμία ille (ονομαστική και αιτιατική)
 • Οριστική ενεστώτα του ρήματος “sum”
 • Οριστική ενεργητικού ενεστώτα ρημάτων α’ συζυγίας
 • Οριστική ενεργητικού ενεστώτα ρημάτων β’ συζυγίας
 • Ουσιαστικά α’ κλίσης
 • Oυσιαστικά β’ κλίσης (-us, -um)
Σύνταξη:
 • Βασικές χρήσεις των πτώσεων(οι υπόλοιπες χρήσεις θα επισημαίνονται με βάση τα κείμενα προς μελέτη)

Εξάσκηση με παραδείγματα και ασκήσεις για βαθύτερη εμπέδωση

1η Εβδομάδα

2η Εβδομάδα

Γραμματική:

 • Oριστική ενεργητικού παρατατικού του ρήματος “sum”
 • Oριστική ενεργητικού παρατατικού ρημάτων α’ συζυγίας
 • Οριστική ενεργητικού παρατατικού ρημάτων β’ συζυγίας
 • Oυσιαστικά β’ κλίσης (-er)
 • -Η κλίση του β’κλιτου “vir”
Κείμενο:
 • Kείμενο 3 (μετάφραση, συντακτική ανάλυση)
2η Εβδομάδα

3η Εβδομάδα

Γραμματική:

 • Ουσιαστικά γ’κλίσης (αρσενικά και θηλυκά – συμφωνόληκτα)
 • Η αναφορική αντωνυμία qui – quae – quod
 • Η κλίση της δεικτικής αντωνυμίας is, ea, id
Σύνταξη:
 • Αυτοπάθεια
Κείμενο:
 • Kείμενο 5 (μετάφραση, συντακτική ανάλυση)
3η Εβδομάδα

4η Εβδομάδα

Γραμματική:

 • Ουσιαστικά γ’ κλίσης (αρσενικά και θηλυκά – φωνηεντόληκτα)
 • Η κλίση του γ’ κλιτου ουσιαστικού “vis”
 • Απαρέμφατα ρημάτων α’ και β’ συζυγίας
 • H κλίση του ρήματος “possum”
Σύνταξη:
 • Απαρεμφατική σύνταξη
Κείμενο:
 • Kείμενο 6 (μετάφραση, συντακτική ανάλυση)
4η Εβδομάδα
Νεολ. Γλώσσα Γ’ Λυκείου (Καλοκαιρινή Προετοιμασία)

1η Εβδομάδα

 • Θεωρία: Τρόποι πειθούς/ Επίκληση στη λογική (α΄)
 • Θεωρία: Συνδετικές λέξεις/εκφράσεις, Δομή της παραγράφου
 • Καθήκοντα: Παραγωγή λόγου, μελέτη θεωρίας
1η Εβδομάδα

2η Εβδομάδα

 • Θεωρία: Τρόποι πειθούς/ Επίκληση στη λογική (β΄)
 • Παράδοση και ανάλυση έννοιας, κριτήριο αξιολόγησης «Παιδεία/ Εκπαίδευση»
 • Καθήκοντα: Παραγωγή λόγου, μελέτη θεωρίας
2η Εβδομάδα

3η Εβδομάδα

 • Θεωρία: Τρόποι πειθούς/ Επίκληση στο συναίσθημα, στην αυθεντία, στο ήθος
 • Διόρθωση έκθεσης
 • Καθήκοντα: Περίληψη κειμένου, επανάληψη θεωρίας (Τρόποι πειθούς)
3η Εβδομάδα

4η Εβδομάδα

 • Θεωρία: Λειτουργία γλώσσας, Χρήση ρηματικών προσώπων
 • Παράδοση και ανάλυση έννοιας, κριτήριο αξιολόγησης «Εργασία»
 • Καθήκοντα: Παραγωγή λόγου, μελέτη θεωρίας
4η Εβδομάδα

5η Εβδομάδα

Επανάληψη

5η Εβδομάδα
Βιολογία Γ’ Λυκείου (Καλοκαιρινή Προετοιμασία)

1η Εβδομάδα

 Επαναληπτικά/ αναγνωριστικά μαθήματα με σκοπό να ταυτοποιηθούν τυχόν
ελλείψεις ή δυσκολίες στους μαθητές σχετικά με την ύλη που έχουν διδαχθεί τα
προηγούμενα χρόνια
 Μακρομόρια: δομή των μακρομορίων, αντιδράσεις υδρόλυσης και συμπύκνωσης

1η Εβδομάδα

2η Εβδομάδα

 Πρωτεΐνες: δομή και λειτουργία
 Κυτταρική θεωρία
 Δομή και λειτουργία πυρήνα, μιτοχονδρίου και χλωροπλάστη

2η Εβδομάδα

3η Εβδομάδα

 Ένζυμα: Η δομή και ο μηχανισμός δράσης τους
 Οι ιδιότητες των ενζύμων
 Εισαγωγή στον κυτταρικό κύκλο

3η Εβδομάδα

4η Εβδομάδα

 Μίτωση
 Μείωση

4η Εβδομάδα

5η Εβδομάδα

 Τα πειράματα που αποκάλυψαν ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό
 Η δομή του DNA
 Επανάληψη ύλης

5η Εβδομάδα
Αρχαία Γ’ Λυκείου (Καλοκαιρινή Προετοιμασία)

1η Εβδομάδα

Εισαγωγή:
 • Ο Σωκράτης: Κεφάλαια Δ2 ( Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. Διαλεκτική,μαιευτική, ειρωνεία. Η αναζήτηση των ορισμών, η επαγωγική μέθοδος και η ηθική)και Δ3 ( Η δίκη και ο θάνατος του Σωκράτη).
 • Ο Πλάτων: Κεφάλαιο Ε1 ( Ο βίος του)
 • Πλάτωνος Πρωταγόρας: α) Α. Η διάρθρωση του διαλόγου και τα πρόσωπα
 • β) Β. Η φιλοσοφική σημασία του διαλόγου
 • Πλάτωνος Πολιτεία: Εισαγωγή στην Πολιτεία
 • Αριστοτέλης: Βίος και Έργα
 • Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια
 • Αριστοτέλη Πολιτικά
Άγνωστο:
 • Κείμενο Πλάτωνας Ζ’ Επιστολή 324 c- e( Μετάφραση, γραμματική και συντακτική ανάλυση) και Συντακτικά Φαινόμενα: Υποκείμενο Και Αντικείμενο.
1η Εβδομάδα

2η Εβδομάδα

Μελέτη δομικών στοιχείων του κειμένου- Ερμηνευτικά Σχόλια- Αποσαφήνιση Όρων- Ηθογράφηση προσώπων-Κριτική Επιχειρημάτων:
 • Το αντικείμενο της διδασκαλίας του Πρωταγόρα
 • Η θέση και τα επιχειρήματα του Σωκράτη για το διδακτό της αρετής
 • Οι μέθοδοι του Πρωταγόρα
Άγνωστο:
 • Κείμενο Ανδοκίδης Περί Μυστηρίων 141-143 ( Μετάφραση, γραμματική και συντακτική ανάλυση) και Συντακτική Φαινόμενα: Μονόπτωτα και Δίπτωτα Ρήματα.
2η Εβδομάδα

3η Εβδομάδα

Πρωταγόρας-Ενότητα 2:

Μετάφραση Κειμένου-Μελέτη δομικών στοιχείων-Ερμηνευτικά Σχόλια-Αποσαφήνιση όρων- Ετυμολογικά και Ομόρριζα στην Νέα Ελληνική.

 • Ύπαρξη θεών και ανυπαρξία θνητών ειδών
 • Η αρχή της δημιουργίας των θνητών ειδών από τους θεούς
 • Η εντολή των θεών για την κατανομή ιδιοτήτων στα ζώα και η αντιστροφή των ρόλων του Προμηθέα και του Επιμηθέα
 • Ο Επιμηθέας κατανέμει τις ιδιότητες στα ζώα
Άγνωστο:
 • Κείμενο Ξενοφώντας Ελληνικά 7, 1, 18-19 και Γραμματικά φαινόμενα: Ουσιαστικά Α,Β,Γ κλίσης
3η Εβδομάδα

4η Εβδομάδα

Πρωταγόρας-Ενότητα 3:

Μετάφραση Κειμένου -Μελέτη δομικών στοιχείων-Ερμηνευτικά σχόλια-Αποσαφήνιση όρων-Ετυμολογικά και Ομόρριζα στην Νέα Ελληνική

 • Ο Επιμηθέας συνειδητοποιεί την απρονοησία του
 • Ο Προμηθέας διαπιστώνει ότι ο άνθρωπος έχει μείνει ανεφοδίαστος
 • Ο Προμηθέας κλέβει τις τεχνικές γνώσεις από την Αθηνά και την φωτιά από τον
 • Ήφαιστο για χάρη των ανθρώπων
 • Απρόσιτη η πολιτική τέχνη
 • Αποτελέσματα της πράξης κλοπής του Προμηθέα
Άγνωστο:
 • Συντακτικά Φαινόμενα: Απαρέμφατο και Γραμματικά Φαινόμενα: Ενεργητική-Μέση Και Παθητική Φωνή Ρημάτων, Αόριστος Β, Παθητικός Μέλλοντας και Παθητικός Αόριστος Αφωνόληκτων και Φωνηεντόληκτων Ρημάτων
4η Εβδομάδα

5η Εβδομάδα

Επανάληψη

5η Εβδομάδα
Οικονομία Γ’ Λυκείου (Καλοκαιρινή Προετοιμασία)

1η Εβδομάδα

-Εισαγωγικές έννοιες

-Οικονομικά προβλήματα

-Ανάγκες και Αγαθά

1η Εβδομάδα

2η Εβδομάδα

-Κοινωνικοί θεσμοί

-Παραγωγικοί συντελεστές

-Το κύριο Οικονομικό Πρόβλημα

2η Εβδομάδα

3η Εβδομάδα

-Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων

-Κόστος Ευκαιρίας

-Καταμερισμός εργασία

3η Εβδομάδα

4η Εβδομάδα

-Χρήμα

-Οικονομικό κύκλωμα

4η Εβδομάδα

5η Εβδομάδα

-Επανάληψη και επίλυση ασκήσεων του 1ου κεφαλαίου

5η Εβδομάδα
Μαθηματικά Γ’ Λυκείου (Καλοκαιρινή Προετοιμασία)

1η Εβδομάδα

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις: Μία επανάληψη των αρχικών εννοιών που έχουν δοθεί στις προηγούμενες τάξεις

 • Ορισμός συνάρτησης
 • Μονότονες συναρτήσεις
 • Ακρότατα συνάρτησης
1η Εβδομάδα

2η Εβδομάδα

Συνεχίζουμε με την διδασκαλεία ακόμα μερικών νέων βασικών εννοιών της Ανάλυσης:

 • Ίσες συναρτήσεις
 • Σύνθεση συναρτήσεων
 • Συνάρτηση “1- 1”
 • Αντίστροφη συνάρτηση
2η Εβδομάδα

3η Εβδομάδα

Το πέρασμα από τις πεπερασμένες πράξεις στις «άπειρες διαδικασίες». Η έννοια του ορίου στο xo που κατέχει κεντρική θέση στον κόσμο των μαθηματικών εννοιών.

3η Εβδομάδα

4η Εβδομάδα

Στη συνέχεια θα δώσουμε τον ορισμό του ορίου στο άπειρο και δίνονται οι πιο χαρακτηριστικές ιδιότητες τους. Τέλος δίνεται η έννοια της συνέχειας μιας συνάρτησης και παρουσιάζονται οι βασικότερες ιδιότητες της.

4η Εβδομάδα

5η Εβδομάδα

Επανάληψη και επίλυση ασκήσεων

5η Εβδομάδα
Φυσική Γ’ Λυκείου (Καλοκαιρινή Προετοιμασία)

1η Εβδομάδα

Εισαγωγή Κρούσεις – Κεντρική Ελαστική Κρούση: Επανάληψη Ύλης Β’ λυκείου στις κρούσεις: Συστήματα Σωμάτων, Μονωμένο Σύστημα, Αρχή Διατήρησης της Ορμής, Ενέργεια κατά την κρούση. Εισαγωγή στις Ελαστικές Κρούσεις: Γενική Προσέγγιση, Υποπεριπτώσεις.

1η Εβδομάδα

2η Εβδομάδα

Ελαστικές κρούσεις – Ανελαστικές Κρούσεις: Συνέχεια στα είδη ασκήσεων των ελαστικών κρούσεων. Εισαγωγή στις Ανελαστικές Κρούσεις. Υποπερίπτωση: Πλαστικές Κρούσεις. Ενέργεια στις ανελαστικές κρούσεις.

2η Εβδομάδα

3η Εβδομάδα

Πλάγιες Κρούσεις: Επανάληψη στα διανύσματα από Β’ Λυκείου. Εισαγωγή στις πλάγιες κρούσεις (ελαστικές και ανελαστικές), ασκήσεις.

3η Εβδομάδα

4η Εβδομάδα

Επίλυση ασκήσεων στις κρούσεις.

4η Εβδομάδα

5η Εβδομάδα

Γενική επανάληψη στις κρούσεις.

5η Εβδομάδα
Πληροφορική Γ’ Λυκείου (Καλοκαιρινή Προετοιμασία)

1η Εβδομάδα

Εισαγωγικές έννοιες, μελέτη δομικών στοιχείων ενός αλγορίθμου και τρόποι αναπαράστασης αλγορίθμου.

 • Τι είναι αλγόριθμος.
 • Περιγραφή – αναπαράσταση αλγορίθμου.
 • Βασικές συνιστώσες / εντολές ενός αλγορίθμου.
1η Εβδομάδα

2η Εβδομάδα

Η δομής ακολουθίας και μία εισαγωγή στη δομή επιλογής.

 • Δομή ακολουθίας
 • Δομή επιλογής – Απλή επιλογή
2η Εβδομάδα

3η Εβδομάδα

Διδασκαλία της σύνθετης επιλογής και της πολλαπλής επιλογής.

 • Δομή επιλογής – Σύνθετη επιλογή
 • Δομή επιλογής – Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών.
3η Εβδομάδα

4η Εβδομάδα

Επίλυση σύνθετων ασκήσεων στη δομή επιλογής.

 • Δομή επιλογής – Εμφωλευμένες διαδικασίες.
 • Επίλυση σύνθετων ασκήσεων στη δομή με επιλογή.
4η Εβδομάδα

5η Εβδομάδα

Δομή Επανάληψης

 • Μία εισαγωγή στις δομές επανάληψης.
 • Δομή επανάληψης – Η εντολή «Όσο … επανάλαβε»
5η Εβδομάδα
Scroll to Top