Χημεία Γ΄ Λυκείου

Online Μαθήματα Χημείας Γ΄ Λυκείου Ιδιαίτερα και Ομαδικά

Η ύλη της Χημείας της Γ' λυκείου περιλαμβάνει τα κεφάλαια της Οξειδοαναγωγής, της Θερμοχημείας, την Χημική Κινητικής και της Χημική Ισορροπίας, τα οποία διδάσκονται περιληπτικά και τα κεφάλαια των Οξέων - Βάσεων, της Δομής του Ατόμου και της Οργανικής Χημείας τα οποία διδάσκονται σε βάθος.

Στο κεφάλαιο της Οξειδοαναγωγής, ο μαθητής καλείται να διακρίνει τις χημικές αντιδράσεις σε οξειδοαναγωγικές και μεταθετικές και να εξοικειωθεί με την συμπλήρωση αντιδράσεων πολύπλοκης μορφής.

Στη Θερμοχημεία μαθαίνει για τις έννοιες της ενδόθερμης και της εξώθερμης αντίδρασης και την έννοια της ενθαλπίας.

Στη Χημική Κινητική διδάσκεται την έννοια της ταχύτητας μιας αντίδρασης και μαθαίνει να την υπολογίζει μέσα από στοιχειομετρικές ασκήσεις.

Στο κεφάλαιο της Χημικής Ισορροπίας εισάγεται η έννοια της αμφίδρομης αντίδρασης και αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν μια χημική ισορροπία.

Στο κεφάλαιο των Οξέων - Βάσεων μαθαίνει να διακρίνει τις χημικές ενώσεις σε οξέα και βάσεις και να υπολογίζει το pH των υδατικών τους διαλυμάτων.

Στη Δομή του Ατόμου περιγράφονται οι σύγχρονες θεωρίες για το πρότυπου του ατόμου και ο μαθητής διδάσκεται πως να δομεί ηλεκτρονιακά τα άτομα διάφορων στοιχείων και πως να προβλέπει την θέση τους στον περιοδικό πίνακα.

Η οργανική χημεία περιλαμβάνει τη θεωρία δεσμού σθένους, τις σημαντικότερες κατηγορίες χημικών αντιδράσεων και τους τρόπους ποιοτικού διαχωρισμού των οργανικών ουσιών.

Βιντεομαθήματα Χημείας Γ΄ Λυκείου

Μαγνητοσκοπημένα Μαθήματα Χημείας Γ΄ Λυκείου

Λύσεις Θεμάτων Χημείας