Νεοελληνική Γλώσσα Β’ Γυμνασίου

Online μαθήματα έκθεσης για μαθητές της Β' Γυμνασίου

Στόχος των μαθημάτων είναι η εξάσκηση του μαθητή στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Στη Β’ Γυμνασίου το παιδί, έχοντας μάθει, προηγουμένως, να δομεί σωστά μία έκθεση και να σχηματίζει ορθές παραγράφους, οφείλει να βελτιώσει τον τρόπο γραφής του και να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό του. Ο καθηγητής πέρα από την ορθογραφία, τη γραμματική και το συντακτικό μέσα από ποικίλες ασκήσεις και σχεδιαγραμματικές αναλύσεις κατευθύνει τον μαθητή στην αρτιότερη συγγραφή της έκθεσης. Στο σημείο αυτό τα θέματα που πραγματεύεται το παιδί είναι πιο περίπλοκα και το επίπεδο πιο υψηλό. Ο διδάσκων ακολουθεί τη ροή του σχολικού εγχειριδίου και προετοιμάζει κατάλληλα το μαθητή, ώστε να είναι συνεπής στις απαιτήσεις του μαθήματος και επιπλέον τον ενισχύει με βοηθητικές ασκήσεις και επαναληπτικές, ώστε να εμπεδώνει κάθε φορά την ήδη υπάρχουσα γνώση.

Για κάθε μάθημα ο μαθητής οφείλει να ετοιμάζει την παραγωγή γραπτού λόγου σύμφωνα με τις υποδείξεις του διδάσκοντα.