Μαθηματικά ΣΤ΄ Δημοτικού

Μαθήματα Μαθηματικών online για μαθητές ΣΤ΄ Δημοτικού

Σκοπός των μαθηματικών της ΣΤ΄ Δημοτικού είναι οι μαθητές να  ανακαλύπτουν και να κατασκευάζουν ατομικά ή συλλογικά νέες έννοιες, να εφαρμόζουν και να σταθεροποιούν τις ήδη αποκτημένες γνώσεις, να  ερευνούν ανοιχτές προβληματικές καταστάσεις και να αναπτύσσουν μεθοδολογικές ικανότητες για την επίλυση πιο σύνθετων προβλημάτων. Επιπλέον, δίνονται ευκαιρίες στους μαθητές να εξερευνούν μία κατάσταση, να κατασκευάζουν ερωτήσεις και προβλήματα με βάση συγκεκριμένα δεδομένα, να διατυπώνουν πολλαπλά το ίδιο πρόβλημα, να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν ανάλογες καταστάσεις, καθώς και να χρησιμοποιούν τους αριθμούς στην καθημερινή ζωή.