Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου - Θετ/Τεχ

Online Μαθήματα Μαθηματικών Θετικής και Τεχνολογικής κατευθυνσης Γ΄ Λυκείου

Με κατάλληλες δραστηριότητες οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου αναμένεται να καταστούν ­ικανοί να:

  • Κάνουν πράξεις με πίνακες και επιλύουν γραμμικά συστήματα.
  • Κάνουν λογισμό με μιγαδικούς αριθμούς.
  • Αναγνωρίζουν τη συνάρτηση ως διαδικασία αντιστοίχησης, υπολογίζουν όρια συνάρτησης και ελέγχουν μια συνάρτηση ως προς τη συνέχεια.
  • Ερμηνεύουν την έννοια της παραγώγου ως ρυθμού μεταβολής και ως συντελεστή κατεύθυνσης και τη χρησιμοποιούν στη μελέτη συνάρτησης.
  • Υπολογίζουν ολοκληρώματα γνωστών συναρτήσεων και τα χρησιμοποιούν στον υπολογισμό εμβαδών και όγκων στερεών εκ περιστροφής.

Μαγνητοσκοπημένο Μάθημα Μαθηματικών Προσανατολισμού

Βοηθητικό Υλικό Μαθηματικών Προσανατολισμού