Μαθήματα Φυσικής Γ΄ Λυκείου

Online Μαθήματα Φυσικής Γ΄ Λυκείου Ιδιαίτερα και Ομαδικά

Η ύλη της Φυσικής της Γ' λυκείου περιλαμβάνει τα κεφάλαια:

  • Μηχανικές ταλαντώσεις
  • Κύματα
  • Ρευστά σε κίνηση
  • Μηχανική στερεού σώματος
  • Κρούσεις και Φαινόμενο Doppler.

Περίληψη κεφαλαίων

Μηχανικές ταλαντώσεις: Σε προηγούμενες τάξεις ασχοληθήκαμε περιοδικά φαινόμενα όπως την ομαλή κυκλική κίνηση και φέτος θα ασχοληθούμε με την απλή αρμονική ταλάντωση.

Θα εξετάσουμε επίσης τις ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται -τις φθίνουσες ταλαντώσεις- και τις ταλαντώσεις στις οποίες προσφέρουμε ενέργεια στο σώμα που ταλαντώνεται -τις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις.

Τέλος θα ασχοληθούμε και με την περίπτωση που το σώμα συμμετέχει σε περισσότερες από μια ταλαντώσεις (σύνθετες ταλαντώσεις).

Κύματα: Η έννοια «κύμα», από τις πιο βασικές έννοιες της φυσικής, χρησιμοποιήθηκε για την περιγραφή φαινομένων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα.

Στην ενότητα αυτή θα περιγράψουμε το μηχανισμό παραγωγής των μηχανικών  κυμάτων καθώς και μια σειρά φαινομένων που είναι κοινά σε όλα τα κύματα όπως τη συμβολή.

Ρευστά σε κίνηση: Οι φυσικοί και οι μηχανικοί αποδίδουν το χαρακτηρισμό «ρευστά»
στα υγρά και τα αέρια σώματα, τα οποία - αντίθετα με τα στερεά - δεν έχουν δικό τους σχήμα αλλά παίρνουν το σχήμα του δοχείου που τα περιέχει.

Κινούμαστε μέσα σε ρευστά (στον ατμοσφαιρικό αέρα ή στο νερό της θάλασσας) μεταφέρουμε τεράστιες ποσότητες ρευστών με σωλήνες, εκμεταλλευόμαστε την ενέργεια των ρευστών για να λύσουμε πρακτικά μας προβλήματα ....

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας στους τομείς αυτούς βασίστηκε στη μελέτη των νόμων που διέπουν την κίνηση των ρευστών και με τους οποίους θα ασχοληθούμε στο κεφάλαιο αυτό.

Μηχανική στερεού σώματος: Στην πραγματικότητα όλα τα σώματα έχουν διαστάσεις και γι’ αυτό, εκτός από το να εκτελούν μεταφορική κίνηση, μπορούν να αλλάζουν
προσανατολισμό στο χώρο, να εκτελούν δηλαδή περιστροφική (στροφική) ή, ακόμη, σύνθετη κίνηση, δηλαδή συνδυασμό μεταφορικής και στροφικής κίνησης.

Αν σε κάποιο στερεό σώμα ασκηθούν δυνάμεις το σώμα παραμορφώνεται, λίγο ή πολύ και μόνιμα ή προσωρινά. Τα υποθετικά στερεά που δεν παραμορφώνονται όταν τους ασκούνται δυνάμεις λέγονται μηχανικά στερεά.

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τη μελέτη της ισορροπίας και της κίνησης μηχανικών στερεών. Όπου αναφερόμαστε σε στερεό θα εννοούμε μηχανικό στερεό.

Κρούσεις και Φαινόμενο Doppler: Όταν δύο σώματα συγκρούονται, για παράδειγμα όταν χτυπάνε δύο μπάλες του μπιλιάρδου, η κινητική κατάστασή τους ή τουλάχιστον ενός από αυτά μεταβάλλεται απότομα. Οι απότομες αυτές αλλαγές της κίνησης προκαλούνται από τις ισχυρές δυνάμεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα σώματα που συγκρούονται, κατά
τη διάρκεια της επαφής τους.

Ο μαθητής θα διδαχθεί τους νομους που μπορουν να περιγράψουν τα φαινομενα των κρούσεων καθως και πώς να τα εφαρμόζει.

Τέλος, και επειδή όχι μόνο η ταχύτητα των σωμάτων αλλά και η ταχύτητα των κυμάτων εξαρτάται από τη σχετική κίνηση πηγής – παρατηρητή,  διαφορετικοί παρατηρητές αντιλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο το ίδιο κύμα. Το φαινόμενο Doppler, εξηγεί το φαινομενο αυτό και θα εξεταστεί γιατί το αξιοποιούν για τη μέτρηση της ταχύτητας των αυτοκινήτων ή των αεροπλάνων με το ραντάρ, οι αστρονόμοι για να παρακολουθήσουν την κίνηση πολύ μακρινών ουράνιων σωμάτων, αλλά και οι γιατροί.