Μαθήματα Φυσικής Β΄ Λυκείου

Online Ιδιαίτερα & Ομαδικά Μαθήματα Φυσικής Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας

Στα on line μαθήματα Φυσική Β’ Λυκείου Γενικής Παιδείας ο μαθητής θα ασχοληθεί με θέματα:

  • Μηχανικής όπως οριζόντια βολή, κυκλική κίνηση και κρούσεις.
  • Ηλεκτρισμού όπως δυνάμεις μεταξύ φορτισμένων σωματιδίων (δύναμη Coulomb), ηλεκτροστατικό πεδίο, επαγωγικό φαινόμενο, Κίνηση ρευμα-τοφόρου αγωγού μέσα σε μαγνητικό πεδίο.
  • Βασικές έννοιες στις ταλαντώσεις.