Ιστορίας προσανατολισμού

Ο μαθητής προετοιμάζεται για τις Πανελλήνιες εξετάσεις στο μάθημα της ιστορίας προσανατολισμού. Διδάσκεται τα ιστορικά γεγονότα, εξασκείται στη συνθετική ανάλυση των ιστορικών πηγών και στις ερωτήσεις κριτικής σκέψης.

Χρησιμοποιούνται προσωπικές σημειώσεις του διδάσκοντα που περιλαμβάνουν σχεδιαγράμματα των μαθημάτων του σχολικού βιβλίου, ερωτήσεις κατανόησης, συνδυαστικής σκέψης και ασκήσεις με ερωτήματα πολλαπλής επιλογής. Επίσης, δίνονται χρονολογικοί πίνακες των κεφαλαίων, αναλυμένες οι πηγές του σχολικού εγχειριδίου και συμπληρωματικά παραθέματα, εικόνες και πίνακες. Με την αρωγή του καθηγητή, ο μαθητής μαθαίνει τη μεθοδολογία και τη ανάλυση των ιστορικών πηγών, εξασκείται να συνδυάζει τις ιστορικές του γνώσεις σε ερωτήσεις κρίσεως και να οργανώνει τη σκέψη του.

Καθήκοντα του μαθητή, σε κάθε μάθημα, είναι η μελέτη των σχεδιαγραμμάτων, η αποστολή γραπτών ασκήσεων κατανόησης και παραθεμάτων που θα έχουν αναλυθεί στο μάθημα.

Στην αρχή κάθε μαθήματος, ο μαθητής εξετάζεται με ολιγόλεπτη προφορική ή γραπτή εξέταση και στο τέλος κάθε κεφαλαίου, αξιολογείται με διαγώνισμα προσομοιωμένο στα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων.