Μαθηματικά Ε΄ Δημοτικού

Μαθήματα Μαθηματικών Online για μαθητές Έ Δημοτικού

Σκοπός των μαθηματικών στην Ε΄ Δημοτικού είναι οι μαθητές να καταστούν ικανοί να ανακαλύπτουν και κατασκευάζουν ατομικά ή συλλογικά νέες έννοιες, να εφαρμόζουν και να σταθεροποιούν τις ήδη αποκτημένες γνώσεις, να ερευνούν ανοιχτές προβληματικές καταστάσεις και να αναπτύσσουν μεθοδολογικές ικανότητες για την επίλυση προβλημάτων.

Στους φυσικούς αριθμούς θα μάθουν να αναγνωρίζουν, να γράφουν, να συγκρίνουν και να διατάσσουν τους αριθμούς μέχρι το 1.000.000, καθώς και να αναγνωρίζουν την αξία θέσης των ψηφίων (μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες).

Στη συνέχεια θα μάθουν να εκτελούν τους αλγόριθμους της γραπτής πρόσθεσης, αφαίρεσης και πολλαπλασιασμού και τις διαδικασίες επαλήθευσης αυτών των πράξεων στους δεκαδικούς αριθμούς και στα κλάσματα.

Θα εισαχθούν στις έννοιες των συμβατικών μονάδων, για να κάνουν μετρήσεις και να υπολογίζουν την περίμετρο και το εμβαδόν ευθύγραμμων σχημάτων, καθώς επίσης και στο να βρίσκουν τον όγκο απλών στερεών.

Θα μάθουν, ακόμη, να ονομάζουν, να ταξινομούν και να κατασκευάζουν γωνίες και τρίγωνα αλλά και αναπτύγματα απλών στερεών.

Τέλος, θα εκπαιδευτούν στο να ερμηνεύουν και να κατασκευάζουν γραφικές παραστάσεις, να αναφέρουν την έννοια και να βρίσκουν τον Μέσο Όρο, καθώς και να καταγράφουν τα αποτελέσματα ερευνητικών δραστηριοτήτων και να κάνουν προβλέψεις.