Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου

Μαθήματα Μαθηματικών online για μαθητές Γ΄ Γυμνασίου

Στόχος του μαθήματος των Μαθηματικών της Γ΄Γυμνασίου είναι οι μαθητές να καταστούν ικανοί να μετασχηματίζουν αλγεβρικές παραστάσεις, να βρίσκουν τη συνάρτηση που ενδεχομένως συνδέει δύο μεγέθη, να  επιλύουν εξισώσεις β΄βαθμού καθώς και συστήματα γραμμικών εξισώσεων και ανισώσεων.

Επίσης, θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν τις τριγωνομετρικές σχέσεις στην επίλυση απλών γεωμετρικών σχημάτων, να υπολογίζουν την πιθανότητα ενός ενδεχομένου, καθώς και να χρησιμοποιούν κατάλληλες στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων.