Μαθήματα Φυσικής Γ΄ Λυκείου

Online Μαθήματα Φυσικής Γ΄ Λυκείου Ιδιαίτερα και Ομαδικά

Η ύλη της Φυσικής της Γ' λυκείου περιλαμβάνει τα κεφάλαια:

ΤΕΥΧΟΣ Α’

  • ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γνωρίσουμε τη δημιουργία και τα χαρακτηριστικά μαγνητικού πεδίου, θα δούμε τι μαγνητικό πεδίο δημιουργούν διάφοροι ρευματοφόροι αγωγοί και αντίστροφα θα δούμε τη δύναμη που δέχονται ρευματοφόροι αγωγοί αν βρεθούν μέσα σε μαγνητικό πεδίο.

Πολύ σημαντική είναι και η γνωριμία με την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, όπου θα δούμε τι είναι η μαγνητική ροή, πώς δημιουργείται η ΗΕΔ από επαγωγή και κατ’ επέκταση το επαγωγικό ρεύμα.

ΤΕΥΧΟΣ Β’

  • ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ

Εδώ θα δούμε πώς δημιουργείται η εναλλασσόμενη τάση και το εναλλασσόμενο ρεύμα kai πώς εφαρμόζεται ο Νόμος του Joule σε κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος.

ΤΕΥΧΟΣ Γ’

  • Μηχανικές ταλαντώσεις
  • Ρευστά σε κίνηση
  • Μηχανική στερεού σώματος
  • Κρούσεις

Μηχανικές ταλαντώσεις

Στη Γ’ λυκείου θα ασχοληθούμε με ένα πολύ ενδιαφέρον περιοδικό φαινόμενο, την απλή αρμονική ταλάντωση.

Θα εξετάσουμε επίσης τις ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται -τις φθίνουσες ταλαντώσεις- και τις ταλαντώσεις στις οποίες προσφέρουμε ενέργεια στο σώμα που ταλαντώνεται -τις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις.

Τέλος θα ασχοληθούμε και με την περίπτωση που το σώμα συμμετέχει σε περισσότερες από μια ταλαντώσεις (σύνθετες ταλαντώσεις).

Ρευστά σε κίνηση: 

Με το χαρακτηρισμό «ρευστά» ονομάζουμε τα υγρά και τα αέρια σώματα, τα οποία - αντίθετα με τα στερεά - δεν έχουν δικό τους σχήμα αλλά παίρνουν το σχήμα του δοχείου που τα περιέχει.

Κινούμαστε μέσα σε ρευστά (στον ατμοσφαιρικό αέρα ή στο νερό της θάλασσας) μεταφέρουμε τεράστιες ποσότητες ρευστών με σωλήνες, εκμεταλλευόμαστε την ενέργεια των ρευστών για να λύσουμε πρακτικά μας προβλήματα .

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας στους τομείς αυτούς βασίστηκε στη μελέτη των νόμων που διέπουν την κίνηση των ρευστών και με τους οποίους θα ασχοληθούμε στο κεφάλαιο αυτό.

Μηχανική στερεού σώματος: 

Στην πραγματικότητα όλα τα σώματα έχουν διαστάσεις και γι’ αυτό, εκτός από το να εκτελούν μεταφορική κίνηση, μπορούν να αλλάζουν προσανατολισμό στο χώρο, να εκτελούν δηλαδή περιστροφική (στροφική) ή, ακόμη, σύνθετη κίνηση, δηλαδή συνδυασμό μεταφορικής και στροφικής κίνησης.

Αν σε κάποιο στερεό σώμα ασκηθούν δυνάμεις το σώμα παραμορφώνεται, λίγο ή πολύ και μόνιμα ή προσωρινά. Τα υποθετικά στερεά που δεν παραμορφώνονται όταν τους ασκούνται δυνάμεις λέγονται μηχανικά στερεά.

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τη μελέτη της ισορροπίας και της κίνησης μηχανικών στερεών.

Κρούσεις :

Όταν δύο σώματα συγκρούονται, για παράδειγμα όταν χτυπάνε δύο μπάλες του μπιλιάρδου, η κινητική κατάστασή τους ή τουλάχιστον ενός από αυτά μεταβάλλεται απότομα. Οι απότομες αυτές αλλαγές της κίνησης προκαλούνται από τις ισχυρές δυνάμεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα σώματα που συγκρούονται, κατά
τη διάρκεια της επαφής τους.

Ο μαθητής θα διδαχθεί τους νομους που μπορουν να περιγράψουν τα φαινομενα των κρούσεων καθως και πώς να τα εφαρμόζει.