Μαθήματα Βιολογίας Γ΄ Λυκείου

Online Μαθήματα Βιολογία Γ΄ Λυκείου

Το μάθημα επικεντρώνεται στε όλες τις σύγχρονες θεωρίες και τις τεχνικές που διέπουν τη σύγχρονη επιστήμη της βιολογίας. Η εξεταστέα ύλη αποτελέιται από 8 Κεφάλαια, τα οποία άπτονται των παρακάτω θεμάτων:

Κεφάλαιο 1ο: «Το Γενετικό Υλικό».

Νουκλεοτίδιο, νουκλεόσωμα, πλασμίδιο, Μοντέλο της διπλής έλικας, καρυότυπος, χρωματίδες, μιτοχόνδρια. Το κεφάλαιο αυτό εισάγει το μαθητή στην ανακάλυψη του γεγονότος ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό όλων των κυττάρων και στη συνέχεια αναπτύσσει τα χαρακτηριστικά του τόσο σε προκαρυωτικούς όσο και σε ευκαρυωτικούς οργανισμούς. Οι ιοί έχουν επίσης γνετικό υλικό το οποίο μπορεί να είναι είτε DNA είτε RNA.

Κεφάλαιο 2ο: «Αντιγραφή, Έκφραση και Ρύθμιση της Γενετικής Πληροφορίας».

Αντιγραφή, DNA πολυμεράσες, DNA δεσμάση, αντίστροφη μεταγραφάση, snRNA, ωρίμασνη του mRNA, πολύσωμα, οπερόνιο της λακτόζης. Ο μαθητής επανανακαλύπτει τις διαδικασίες αντιγραφής, μεταγραφής και μετάφρασης της γενετικής πληροφορίας που έχει διαδχθεί σε προηγούμενες τάξεις με πιο ουσιαστικό και ενδελεχή τρόπο. Επίσης εισάγεται στις διαδικασίες ρύθμισης αυτής που περιλαμβάνουν μηχανισμούς οι οποίοι αποτελούν ένα από τα πλεον ενδιαφέροντα κομμάτια της σύγχρονης Μοριακής Βιολογίας.

Κεφάλαιο 4ο: «Τεχνολογία του Ανασυνδυασμένου DNA».

Περιοριστικές ενδονουκλεάσες, γονιδιωματική βιβλιοθήκη, cDNA βιβλιοθήκη, PCR. Ο μαθητής εισάγεται στις έννοιες και τις τεχνικές τις οποίες σήμερα οι επιστήμονες χρησιμοποιούν για την παραγωγή φαρμακευτικών πρωτεϊνών και τη μελέτη τμημάτων DNA διάφορων οργανισμών.

Κεφάλαιο 5ο:«Μενδελική Κληρονομικότητα»

Αλληλόμορφα γονίδια, ομόζυγα άτομα, συνεπικρατή γονίδια, πολλαπλά αλληλόμορφα, γενεαλογικά δέντρα. Σε αυτό το κεφάλαιο ο μαθητής καλείται να προσεγγίσει ένα από τα πλέον ενδιαφέοντα θέματα όπως η κληρονόμηση διάφορων χαρακτήρων, μέσα από τη διαδιακασία των μειωτικών διαιρέσεων και του νόμους που τη διέπουν. Καλείται επίσης να προβλέψει τις πιθανότητες απόκτησης απογόνονων τόσο για διάφορα εξωτερικά χαρακτηριστικά αλλά και για γονιδικακές διάφορες ασθένειες

Κεφάλαιο 6ο : «Μεταλλάξεις»

Αντικατάσταση βάσεων, αλφισμός, φαινυλκετονουρία, χρωμοσωμικές ανωμαλίες,Σύνδρομο Down, θαλασσαιμίες, γενετική καθοδήγηση, αμνιοπαρακέντηση, καρκίνος. Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται η εισαγωγή των ενοιών των μεταλλάξεων και πως αυτές επηρεάζουν το γενετικό υλικό του οργανισμού μας μέσα από διάφορα παραδείγματα ανάλογα με την έκταση της γενετικής αλαγής. Αναφέρεται ακόμα οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε τη διάγνωση διάφορων μεταλλάξεων τόσο σε ενήλικες όσο και κατά τον προγενετικό έλεγχο. Ένα πειπλέον κομμάτι αφιερώνεται στον καρκίνο και τη σχέση αυτού με τα διάφορα είδη μεταλλάξεων.

Κεφάλαιο 7ο: «Αρχές και Μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας»

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στην Βιοτεχνολογία και πιο συγκεκριμένα στις τεχνικές ανάπτυξης και καλλιέργειας μικροοργανισμών καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθμό ανάπτυξης αυτών.

Κεφάλαιο 8ο: «Εφαρμογές της Βιοτεχνολιγίας στην Ιατρική»

Φαρμακευτικές πρωτεΐνες, μονκλωνικά αντισώματα, γονιδιακή θεραπεία, πρόγραμμα του ανθρώπινου γονιδιώματος. Ο μαθητής εισάγεται στο σύνολο των σύγχρονων τεχνικών που με συνδυασμό την τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA και τις σύγχρονες ανακαλύψεις της Μοριακής Βιολογίας μπορούμε να παράγουμε χρησιμα για τον άνθρωπο προϊόντα για τη έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική θεραπεία διάφορων ασθενειών.

Κεφάλαιο 9ο: «Εφαρμογές της Βιοτεχνολιγίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία»

Πλασμίδιο Ti, διαγονιδιακά φυτά και ζώα, μικροέγχυση, κλωνοποίηση ζωικών οργανισμών. Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται η ανάπτυξη των τεχνικών με τις οποίες ο άνθρωπος σήμερα μπορεί να αυξήσσει τη γεωργική και τη κτηνοτροφική παραγωγή με την ανάπτυξη γενετικών τροποποιημένων φυτών και ζώων καθώς και τις προεκτάσεις που επιφέρουν αυτές οι δραστηριότητες.