Μαθήματα Online Άλγεβρας Β΄ Γενικού Λυκείου | Έτσι Μαθαίνω

Μαθήματα Άλγεβρα Β΄ Γενικού Λυκείου

Online Μαθήματα Άλγεβρας Β΄ Λυκείου Ιδιαίτερα και Ομαδικά

Με κατάλληλες δραστηριότητες οι μαθητές της Β΄ Λυκείου αναμένεται να καταστούν ικανοί να:­

  • Χρησιμοποιούν τη έννοια της περιοδικής συνάρτησης και να κατασκευάζουν­ γραφικές παραστάσεις τριγωνομετρικών συναρτήσεων.
  • Συνδέουν την περιοδικότητα φυσικών φαινομένων ή καταστάσεων με τις ­τριγωνομετρικές συναρτήσεις.
  • Επιλύουν βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις.
  • Εφαρμόζουν τις έννοιες και τις μεθόδους της Τριγωνομετρίας στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων.
  • Επιλύουν πολυωνυμικές εξισώσεις και εξισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές.
  • Χρησιμοποιούν τις ιδιότητες της εκθετικής και λογαριθμικής συνάρτησης στη μελέτη προβλημάτων.