Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου

Ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα στα κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας της Α΄ Γυμνασίου

Στόχος των μαθημάτων είναι να έρθουν οι μαθητές σε δημιουργική επαφή με τα ελληνικά και ξένα λογοτεχνικά έργα του σχολικού εγχειριδίου και με τη βοήθεια του διδάσκοντα να τα μελετήσουν σε βάθος, να κατανοήσουν τους εκφραστικούς τρόπους, τις δομές και εντέλει τη συνάφειά τους με τα λογοτεχνικά ρεύματα στα οποία ανήκουν, δοκιμάζοντας ταυτόχρονα την αισθητική απόλαυση που τους προσφέρει η λογοτεχνική ανάγνωση. Προκειμένου ο μαθητής να ανταποκριθεί με επιτυχία στις σχολικές απαιτήσεις, ο διδάσκων ελέγχει τη συνέπειά του στις σχολικές ασκήσεις που του δίνονται ,του αναθέτει επιπλέον εργασίες προς εμπέδωση και φροντίζει να καταφεύγει σε συνδυαστική ανάγνωση παράλληλων κειμένων και στην αξιοποίηση εξωκειμενικού υλικού, με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση του ανθολογούμενου έργου.